Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Ψήφισμα - Διαμαρτυρία για το πρόβλημα των «τυφλών» οικοπέδων στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
Ξινάρα, 11 Μαρτίου 2010


Ψήφισμα - Διαμαρτυρία για το πρόβλημα των «τυφλών» οικοπέδων στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου, κ. Κροντηρά Παναγιώτη, στην 4η Συνεδρίαση έτους 2010 ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση Ψηφίσματος – Διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την απαγόρευση δόμησης εντός ορίων οικισμών μικρότερων των 2.000 κατοίκων, που δεν διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1828/2008 απόφαση του ΣτΕ μέσω της 1/28-1-2010 ερμηνευτικής Εγκυκλίου του ανωτέρω Υπουργείου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω καταργείται η δυνατότητα των οικοπέδων που ήταν «τυφλά» (δεν έβλεπαν σε κοινόχρηστο χώρο), μέσω παραχώρησης λωρίδας του οικοπέδου σε ¨κοινή χρήση» με συμβολαιογραφική πράξη, να κτιστούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εξωμβούργου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανακολουθία της κεντρικής διοίκησης και:
Θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός της αναδρομικής ισχύος της υπ’ αριθμ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, αναδρομικότητα που θίγει ιδιοκτήτες οι οποίοι νόμιμα και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 24-4/3-5-1985) αξιοποίησαν τις ιδιοκτησίες τους ή ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες και σήμερα βρίσκονται μετέωροι.
Η υπ’ αριθμ. 1/3678/28-1-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με:
Α) Οικοδομικές Άδειες που έχουν ήδη κατατεθεί και πληρωθεί πλέον δεν εκδίδονται.
Β) Μελέτες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί από ιδιώτες προς μηχανικούς δεν μπορούν να υποβληθούν.
Γ) Οικοδομές που έχουν ήδη κτιστεί βρίσκονται πλέον σε μη οικοδομήσιμα οικόπεδα.
Δ) Κτίσματα τα οποία είναι υπό ανέγερση πως θα ρευματοδοτηθούν ενώ βρίσκονται σε μη οικοδομήσιμα οικόπεδα?
Ε) Από ποιον θα ζητήσουν οι πολίτες να αποζημιωθούν που έχουν ήδη υποστεί την οικονομική καταστροφή ενώ τήρησαν τα οριζόμενα του Νόμου?
Ζ) Στις ήδη παραχωρημένες λωρίδες οικοπέδων σε κοινή χρήση έχουν εκτελεστεί από τους Δήμους και τις Κοινότητες έργα είτε διαμόρφωσης των χώρων, είτε ύδρευσης – αποχέτευσης, επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού, και πολλά άλλα. Υπάρχει και εδώ ο κίνδυνος να κατηγορηθούν όλοι ότι διέθεσαν πιστώσεις για έργα σε ανύπαρκτους κοινόχρηστους χώρους και ενδεχομένως να συρθούν στα δικαστήρια?

Επισημαίνεται ότι στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία η εν λόγω εγκύκλιος λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ήδη μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση θα οδηγήσει στην αύξηση των ανέργων.

Συμφωνούμε απόλυτα με το σκεπτικό ότι θα πρέπει η δόμηση εντός ορίων οικισμών να γίνεται οργανωμένα με παράλληλη εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων εκτός των δρόμων.

Θεωρούμε όμως απαράδεκτο, να καταδικάζονται πολίτες οι οποίοι ενεργώντας σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου, σήμερα να βρίσκονται υπόλογοι και παράνομοι.

Έχοντας πάντα στο νου την δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, το ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια και προπάντων οφείλει να προστατεύει τον πολίτη, ζητάμε:
Α) Την άμεση επίλυση από μέρους σας του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, με την απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου ή την εφαρμογή της μόνο για την περίπτωση για την οποία εκδόθηκε.

Β) Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, την έκδοση νέας εγκυκλίου που θα εξαφανίζει την αναδρομικότητα στην ισχύ της συγκεκριμένης απόφασης του ΣτΕ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου (1/28-1-2010 του Υ.ΠΕ.ΚΑ).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Βιομηχανική ζώνη» στα Κάτω Μέρη του Δήμου Εξωμβούργου

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ξινάρα, 3/3/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου στην 5η Συνεδρίαση έτους 2008 εξέτασε το πρόβλημα που έχει προκύψει όσον αφορά τον χαρακτηρισμό περιοχής (περιοχές με στοιχεία 2.2στ.1) ως «βιομηχανική ζώνη» στα Κάτω Μέρη του Δήμου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της 13/2/2003 (ΦΕΚ 160/27-2-2003).
Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. (Άρθρο 3, παρ. Δ) στις περιοχές με στοιχείο 2.2στ.2 βιότοποι και λοιπή γεωργική γη): Δεν επιτρέπεται η χρήση τουριστικών καταλυμάτων και επιπλέον τίθενται όροι και περιορισμοί που αφορούν συγκεκριμένα το όριο κατάτμησης και αρτιότητας, την εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και γενικά οχλουσών δραστηριοτήτων, τη χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και τη τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Εξετάζοντας το ανωτέρω θέμα και θέλοντας να δώσει μια ουσιαστική και οριστική λύση, ομόφωνα αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 48/2008 απόφαση του, να ζητήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς και ειδικότερα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μια επίσημη απάντηση για το εάν επιτρέπεται η κατοικία στην συγκεκριμένη περιοχή (Π.Δ. 160/27-2-2003 Άρθρο 3, παρ. Δ «περιοχές με στοιχεία 2.2στ.1»), καθώς ο Δήμος μας είναι υπέρ του να επιτρέπονται όλες οι χρήσεις γης και η δόμηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εκτός σχεδίου.

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. 3026/15-5-2008 έγγραφο του, προέβη στις ανωτέρω ενέργειες και στις 8-2-2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, μας ενημερώνει ότι κατόπιν εξέτασης της μελέτης Ε.Χ.Μ. βάσει της οποίας θεσμοθετήθηκε η Ζ.Ο.Ε. Τήνου και των σχετικών στοιχείων του αρχείου της υπηρεσίας τους προκύπτει ότι: α) οι περιοχές με στοιχείο 2.2στ.2 αφορούν βοσκότοπους και απλή γεωργική γη, β) σε συνδυασμό και με τη διατύπωση των διατάξεων του ισχύοντος Π.Δ. Ζ.Ο.Ε. Τήνου, καταλήγει στην άποψη ότι η μόνη χρήση που απαγορεύεται είναι τα τουριστικά καταλύματα και ότι: «στις περιοχές με στοιχείο 2.2στ.2 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης του από 27-2-03 Π.Δ. Ζ.Ο.Ε. νήσου Τήνου (ΦΕΚ 160Δ/03) καθώς και οι σχετικές διατάξεις για τα εκτός σχεδίου δόμησης».

Επομένως ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα το οποίο προβλημάτιζε τους κατοίκους και δημότες του Δήμου μας, μετά από μια σειρά ενεργειών, πήραμε την οριστική απάντηση και λύση από τον αρμόδιο φορέα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ